Kỹ năng sư phạm

kỹ năng sử dụng thiết bị học tập, kỹ năng tổ chức hoạt động lớp, tư vấn tâm lý